top of page
  • Foto van schrijverZeger van Ingen

Parkeerapps en onderzoeksplicht - Wat weegt zwaarder, online- of offline-informatie?

Gebruik je weleens een parkeerapp? Dan weet je waarschijnlijk hoe handig het is om niet meer na te hoeven denken over je parkeerduur. De tijden van terug moeten lopen naar de meter om er extra geld in te gooien, zijn voorgoed voorbij. Maar toch is het gebruik van parkeerapps niet geheel zonder risico. Naast de bekende privacybezwaren die gepaard gaan met de locatiefunctie van je smartphone, is er nog een bijkomend risico: dat je betaalt voor de verkeerde zone. Veel parkeerapps hanteren een disclaimer: "Vertrouwen op de locatiebepaling van je telefoon is onvoldoende. Controleer altijd goed je parkeerzone." Maar zelfs een controle aan de hand van een online kaart blijkt niet altijd voldoende zekerheid te geven dat je betaalt voor de juiste zone. In juni van dit jaar werd dit door het Gerechtshof 's Hertogenbosch bepaald in deze zaak.


In casu werd aan belanghebbende een naheffingsaanslag opgelegd, omdat hij te weinig parkeergeld had betaald bij zijn parkeeracties in de gemeente Tilburg. Belanghebbende had voor het betalen van zijn parkeergeld gebruik gemaakt van de app Park-Line. De gemeente Tilburg faciliteert Park-Line via haar website, en heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf SHPV om de administratie van onder meer de zonegrenzen te regelen. De app had echter foutieve informatie over de zonegrenzen van SHPV verkregen en vermeldde die informatie in de app, waarop belanghebbende vervolgens vertrouwd heeft. De vraag was nu of het bedrag van de naheffingsaanslag voor rekening van de heffingsambtenaar moest komen, of voor rekening van belanghebbende.


Van een weggebruiker mag allereerst worden verwacht dat hij zich op de hoogte stelt van de geldende regels met betrekking tot verschuldigdheid van parkeerbelasting in het gebied waar hij wenst te parkeren. Het zich niet voldoende op de hoogte stellen en het (als gevolg daarvan) niet naleven van die voorschriften komt voor rekening en risico van de parkeerder. Het Hof beaamde dat ook. Maar vervolgens merkt ze in rechtsoverweging 4.10 op dat:

"Een fout in een parkeerapp, waardoor een parkeerrecht onjuist wordt geregistreerd (...) in beginsel voor risico van de heffingsambtenaar komt."

Goed nieuws dus voor belanghebbende, of toch niet? Van belang is hier de verhouding tussen de fout in de app en de onderzoeksplicht van belanghebbende. In de straat waar hij parkeerde stonden namelijk borden met informatie die afweek van de informatie in de app. Kon hij hier volstaan met het raadplegen van de informatie in de app, of had hij moeten afgaan op offline-informatie op verkeersborden of bij de parkeermeter? Het Hof is uitgegaan van het laatste.


In de overweging van het Hof wordt verduidelijkt dat aan offline informatie nog altijd meer waarde moet worden gehecht dan aan online-informatie. Het Hof stelt in rechtsoverweging 4.6 weliswaar:

"Uit de jurisprudentie volgt dat de verplichting om parkeerbelasting te betalen voor het op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd en gedurende een maximale tijdsduur parkeren van een voertuig kenbaar dient te zijn gemaakt op zo een wijze, dat omtrent de verschuldigdheid van parkeerbelasting voor dat parkeren redelijkerwijs geen misverstand kan bestaan."


Maar bij een conflict tussen online en offline informatie kan volgens het Hof dus redelijkerwijs geen misverstand ontstaan, omdat in zo'n situatie op offline informatie moet worden afgegaan. Belanghebbende had volgens het Hof bij twijfel naar een parkeermeter moeten lopen. Pas als daar nog steeds sprake was geweest van tegenstrijdige informatie, was een misverstand redelijkerwijze mogelijk geweest, lijkt het Hof te betogen.


Hoewel begrijpelijk, vind ik dit niet de meest bevredigende uitspraak. Met name het primaat van offline informatie is volgens mij allang niet meer zo vanzelfsprekend als het Hof doet voorkomen. Er is ook wel wat te zeggen voor het standpunt dat online-informatie sneller te updaten is en daarom juist betrouwbaarder. Dan snap ik dat het in sommige situaties alsnog nodig is om uit te gaan van offline informatie. In verkeerssituaties bijvoorbeeld, maar gaat het hier echt nog om een verkeerssituatie? Volgens mij niet. Er waren in ieder geval geen verkeersregels in het geding. Belanghebbende stond immers niet fout geparkeerd. Belanghebbende merkte terecht nog op dat een belangrijk element van het betalen via een app nu juist is dat de parkeerder niet alsnog op zoek hoeft te gaan naar parkeerapparatuur. Daarin heeft hij gelijk. Voor zijn zaak mocht het helaas niet baten. Goed opletten dus de volgende keer dat je parkeert.

Comments


bottom of page